obchodní podmínky

Objednávky přijímáme přes internetový obchod www.nataliaperrote.com

Při podávání objednávky zákazník přijímá nabídku a souhlasí s obchodními podmínkami internetového obchodu www.nataliaperrote.com. E-shop bezodkladně potvrdí zákazníkovi příjem objednávky k plnění. 

Ceny jsou uvedeny v eurech a zahrnují DPH.

Zákazník má následující možnosti zaplatit cenu uvedenou na internetové stránce: platbou online přes platební bránu Stripe.  
K placené ceně zboží je třeba přičíst poštovní poplatky příslušné ke zvolenému způsobu platby a dodávky.

V případě zvolení platby on-line nebo kartou bude objednávka přijata k vybavení ve chvíli potvrzení rezervace dostatečných prostředků na bankovním účtu zákazníka.

Doručení zboží následuje v termínu 7 pracovních dnů od momentu obdržení objednávky, pokud při podání objednávky nebyl uveden jiný termín plnění.

Zásilka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob. Při velkém množství přicházejících objednávek mohou být některé výrobky dodány další zásilkou v pozdějším termínu do 3 – 4 týdnů ode dne obdržení objednávky.

Cena poštovného se započítává pouze při dodání hlavní zásilky, a to i v případě, že objednávka bude realizována formou dílčích dodávek. Termín realizace objednávky se může prodloužit z příčin nezávislých na firmě.

Vyhrazujeme si právo na průběžné provádění změn, a to jak cen zboží z naší nabídky, tak ceny poštovného, při čemž se tyto změny nedotýkají práv osob, které podaly objednávku již před uskutečněním těchto změn.

Právo na vrácení zboží (právo na odstoupení od smlouvy)

Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 30 dnů od data obdržení zásilky.
Pro dodržení 30denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím na adresu sídla e-shopu, Svornosti 915/27 150 00 Praha 5 Smíchov. 

Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy e-shop obdržel prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy.

E-shop může pozdržet vrácení platby přijaté od kupujícího do doby, než mu kupující vracené zboží předá, nebo prokáže, že zboží bylo e-shopu odesláno, podle toho, ke které události dojde dřív.

Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady na adresu pro vracení zboží v České republice: Svornosti 915/27 150 00 Praha 5 Smíchov (ne na dobírku). Zboží zde nelze vracet osobně. Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. Zákazník může použít hotový doklad pro vrácení připojený k faktuře. Odeslání vraceného zboží v původním obalu spolu s dokladem pro vrácení zboží, který zákazník obdržel se zásilkou, může vyřizování věci urychlit, není to však jeho povinnost. Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může e-shop uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu
V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Pohledávka za vrácené zboží bude uhrazena bankovním převodem na určený bankovní účet nebo na účet, ze kterého byla provedena platba. Neexistuje možnost výměny vráceného zboží za jiné.
V případě, že e-shop nerealizuje dodávku veškerého objednaného zboží v termínu do 30 dnů, má zákazník právo ukončit smlouvu s okamžitým účinkem. 

Záruka (reklamace)

E-shop vynakládá veškerou snahu, aby zboží dodané spotřebiteli bylo bez vad a v souladu s podanou objednávkou. E-shop je ve vztahu k zákazníkovi zodpovědný za nesoulad zboží se smlouvou.

V případě nesouladu zboží se smlouvou má zákazník, podle jeho výběru, následující práva :

a) právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) právo na odstranění vady opravou věci,
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) právo odstoupit od smlouvy.

přičemž konkrétní podmínky realizace výše uvedených práv zákazníka, jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných právních předpisech platných v České republice, zejména v ustanoveních § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.),a v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb.)

Spotřebitel má právo uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Vadné zboží je třeba zaslat na adresu Svornosti 915/27 150 00 Praha 5 Smíchov a připojit popis vady a údaje umožňující identifikaci zákazníka. Reklamační protokol může být předán e-shopu v libovolné podobě, při čemž jeho zaslání spolu s reklamovaným zbožím může urychlit proces vyřízení reklamace.

V případě uznání nároků jako oprávněných, vrací e-shop reklamujícímu rovněž vzniklé náklady na dodání reklamovaného zboží na základě jím předloženého dokladu o jejich vynaložení, v případě nepředložení tohoto dokladu, ve výši nejlevnějšího způsobu dodávky nabízeného e-shopem.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporů (ADR) provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů u www.nataliaperrote.com naleznete zde.

 

Informace o prodávajícím:
Svornosti 915/27 150 00 Praha 5-Smíchov.
e-mail: tattooperrote@gmail.com 

MENU.